Stavby budoucnosti se řídí metodikou Design & Build

Hlavní stránka » Aktuality » Stavby budoucnosti se řídí metodikou Design & Build

Komplexní rekonstrukce a modernizace veřejných budov či novostavby spolu s rostoucími nároky na energeticky úsporné stavebnictví jsou v odborných médiích stále častěji spojovány s termínem Design & Build (D&B). Ve zkratce se jedná o komplexní posudek kvalit projektové dokumentace a další navazující služby.

Design and Build (D&B) je v ČR doposud málo využívaný způsob zadávání a smluvního zajištění stavebních zakázek formou dodávky staveb „na klíč“, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace celé stavby a veškeré další činnosti, které povedou k dokončení stavby, je zcela přenesena na zhotovitele stavby. Srozumitelně a do detailů objasňuje tento postup publikace „Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu“, k jejímuž vzniku přispěla i společnost ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO.

Jak to chodí v praxi
Investor/zadavatel zodpovídá za přípravu zakázky, kde je třeba upřesnit účel investice, technické, ekonomické, materiálové a architektonické požadavky. Zajišťuje i přípravu výběrového řízení na stavební práce. Zhotovitel podle tohoto zadání nejprve vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a po jeho získání i prováděcí projektovou dokumentaci (DESIGN), podle které následně dílo zhotoví (BUILD), příp. že se o efektivní provoz budovy bude po dobu poskytování záruk sám starat (OPERATE).
Tento systém přináší oběma stranám hned několik výhod: vyšší jistotu dodržení nabídkové ceny, rychlejší zahájení realizace s možností překrývání fáze projektování a realizace a poměrně široké mantinely při výběru nejvhodnějších a osvědčených stavebních nebo technologických řešení. Komplikace mohou nastat v případech, kdy zadavatel nemá ucelenou představu projektu a nemá k dispozici potřebnou expertní podporu; a dále, když jsou nevhodně nastavena kvalifikační kritéria, nebo jsou rizika neúčelně přenášena na zhotovitele.
Jedním z nezbytných předpokladů pro dosažení cílových výkonových parametrů budov a naplnění požadovaných standardů energetické účinnosti a nízkých provozních nákladů je stanovení konkrétní podoby provozního modelu v jedné ze tří variant (jednoduchý, pokročilý a komplexní). Výkonovými parametry jsou definovány vlastnosti budovy z hlediska její energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a míry splnění funkcí, pro které je budova navržena.

D&B ve veřejném prostoru
V důsledku zvýšených nároků na přípravu zadání projektu D&B jsou nejčastěji zvažovány projekty o velikosti investice 50 mil. Kč a více; metody D&B lze využít při realizaci projektů podporovaných z OPŽP pro oblast energetických úspor. Vhodnými budovami či objekty jsou zejména: veřejné administrativní budovy, sportovní nebo kulturní zařízení, školy, nemocnice, administrativní a obchodní centra, hotely a průmyslové haly a objekty. Určující je rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybavení budovy.

Design & Build je zároveň jakousi evoluční nadstavbou metody EPC – projektů energetických úspor se zárukou. U tzv. pokročilých provozních modelů totiž zhotovitel po přejímce projektu D&B vykonává činnost energetického managementu, která spočívá v monitoringu a dohledové činnosti nad provozem energetického hospodářství budovy. Součástí energetického managementu může být i návrh doporučení na realizaci úprav budovy či technického zabezpečení budov (TZB) s cílem dalšího zvýšení energetické efektivnosti provozu.
Již realizovanými projekty na klíč, splňující metodiku D&B i EPC, za kterými stojí firmy ČEZ ESCO, jsou například revitalizace energetické infrastruktury Kongresového centra v Praze
nebo zakázka na stavbu závodu Jaguar Land Rover u Nitry. Dceřiná společnost AZ KLIMA získala u automobilky prestižní zakázku na dodání a instalaci vzduchotechniky pro montážní halu v režimu Design & Build, tzn, že podle požadavků zákazníka řešení projektuje a následně i realizuje. Celý závod je budován podle evropského standardu Ecodesign, který klade důraz na energetickou účinnost a efektivnost provozu.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.