Šedá voda je docela čistá

Hlavní stránka » Aktuality » Šedá voda je docela čistá

Recyklace vody použité v domácnosti jako způsob, jak snížit spotřebu stále vzácnější pitné vody, je zatím ve stadiu pokusů. Tyto pokusy však jsou již dost pokročilé. Developerská část skupiny Skanska staví první bytové domy s touto technologií.

V Praze-Jinonicích, v lokalitě Na Vidouli, bude letos na jaře kolaudován bytový dům Botanica K (1, 2). Jde o dvojici šestipodlažních propojených objektů, které nabídnou celkem 64 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Podobně jako jiné projekty od Skanska je dům navržen jako nízkoenergetický. To znamená, že má důkladně zateplený obvodový plášť budovy, kvalitní okna a na střeše umístěné solární termické kolektory pro předhřev teplé vody. Má ale jednu zvláštnost: Je to první bytový dům v ČR, v němž byla instalována technologie na čištění odpadní vody z domácností a její opětovné použití. Takové málo znečištěné vodě se říká „šedá voda“.

Z šedé vznikne bílá
Obecně se pro recyklaci se zachycuje voda z umyvadel, van a sprch, která je nejméně zatížena znečištěním (např. ve srovnání s šedou vodou z praček, myček nádobí a z kuchyní). Podle normy EN 12056 šedá voda nesmí obsahovat fekálie a moč. Voda je stažena do nádrží v technické místnosti zázemí budovy, kde prochází čištěním. Nejprve natéká přes filtr mechanických nečistot do vyrovnávací nádrže. Tato nádrž eliminuje nerovnoměrnost vypouštění – vodu kumuluje. Z vyrovnávací nádrže je voda dopravena čerpadlem do aktivační nádrže, kde se biologicky čistí. Aktivační nádrž je osazena membránovým modulem. V jeho spodní části se nachází aerační systém, který slouží ke vhánění kyslíku do
aktivační nádrže a k čištění membrán. Nad membránovým čerpadlem je umístěno čerpadlo, které pod tlakem odsává vodu přes filtrační membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže. Odtud je čerpána pomocí automatické tlakové stanice s membránovou tlakovou nádobou do systému rozvodu provozní vody. Za čerpací stanicí je umístěna membránová tlaková nádoba.
Voda se dále dezinfikuje např. UV lampou, konkrétně v projektu Botanica se užívá chlornan proti množení mikroorganismů a vzniku biofilmu. Mikrobiologickou nezávadnost, absenci pachu a nízký obsah organických látek ostatně vyžadují platné předpisy, např. stavební zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví aj. Vyčištěná šedá voda se nazývá bílá. Rozvádí se ke splachování toalet a lze ji využít i k zalévání. Pokud by šedé vody byl nedostatek, doplní se zachycenou vodou dešťovou nebo z rozvodů vody pitné. Použitá šedá (nyní vlastně bílá) voda se už nerecykluje a odvádí se jako běžná odpadní voda.

Trend ještě nenastoupil
„Čtvrtina pitné vody používané v domácnostech je proplachována na WC. V celém projektu Botanica K, který po dokončení bude mít ve čtyřech objektech 163 bytů, díky systému šedé vody ročně jeho obyvatelé ušetří asi 3 570 m3 pitné vody,“ říká Eva Neudertová, specialistka pro business developement se zaměřením na ochranu životního prostředí ve společnosti Skanska Reality. Technologie šedé vody byla uvedena do provozu v jedné části projektu (99 bytů). Druhý systém v budově Botanica K1,2 (64 bytů) bude zprovozněn po dokončení projektu.

Téma ochrany vod a šetření vodou se v posled-
ních letech, zejména v souvislosti s riziky změny klimatu, přeneslo od ekologů do agend projektantů a stavitelů. V průmyslu už jsou čištění a recyklace technologické vody běžnou záležitostí. V domácnostech jde zatím o průkopnické projekty. U rodinných domů se celkem bez potíží prosazuje trend zadržování a využití dešťových vod, protože to je technologicky jednoduché a dostupné pro soukromé stavebníky. Využití šedé vody s sebou nese již citelné dodatečné náklady na dvojí rozvod vody, její jímání a čištění. Z tohoto důvodu a z důvodu absence legislativy se tento systém šíří pomaleji.
Pochybnosti o užívání šedé vody pramení většinou z projektů v 90. let, kde však šlo o jednoduše čištěnou vodu povrchovou, její průnik do rozvodu či zdroje vody pitné vinou špatné technologie a často pravděpodobně také o špatné užití této vody spotřebiteli. Současné technologie čištění vody jsou mnohem účinnější a snadno dostupné je i dokonalé oddělení užitkové vody od vody pitné. Pro rovněž hovoří bezproblémová praxe mnoha domácností z rodinných domů, které užitkovou vodu čerpají z vlastních studní, zatímco pitnou vodu odebírají z obecního vodovodu.
„My jsme jen neuchopili trend, my jej pomáháme vytvářet,“ upřesňuje Eva Neudertová a pokračuje: „O naše zkušenosti v oblasti využítí šedé vody v rezidenčním developmentu se zajímají odborníci z různých oblastí v Čechách i ze zahraničí.“ Ani ve vyspělé cizině nejde o masivně rozšířené řešení. Např. ve Švédsku, domovské zemi společnosti Skanska, šedou vodu doposud příliš nevyužívají, protože tam je vody obecně dost. „Nicméně jako nadnárodní společnost máme zkušenosti se šedou vodou například z USA, Anglie či Rumunska. Na šedou vodu nejsou zatím v České republice vytvořeny hygienické ani technické normy, které by stavebníkům zjednodušily přípravu projektů, nicméně jsou v přípravě. Při jednání s úřady se developer musí obrnit trpělivostí, je třeba vysvětlovat, ukazovat a dokazovat,“ upřesňuje Eva Neudertová.

Šetření vodou motivuje
Efektivnost užívání šedé vody naznačuje statistika spotřeby pitné vody v domácnostech. Denně na osobu je to v Praze 100–110 l. Na pití, vaření a mytí nádobí z toho připadne desetina, na úklid 16 %, na zalévání 5 %, na splachování záchodů 25 % a na osobní hygienu nejvíce – 45 %. To by znamenalo, že šedé vody (stahované z koupelen a sprch) bude více, než je jí zapotřebí. Znamená to ale také, že denní spotřeba pitné vody klesá na necelých 80 l.
Vraťme se však k Botanice. Specialistka uvádí, že pořizovací náklady na bytový dům se systémem šedé vody jsou vyšší. Je třeba instalovat dvojí rozvody vody a potřebné technologie. Nicméně prodejní cena bytů s touto technologií se nelišila od těch běžně nabízených. Neslibuje ani budoucím vlastníkům bytů kdovíjaké úspory za vodné. „Neinstalujeme do bytů šedou vodu primárně kvůli tomu, aby lidé ušetřili. Ale neměli by ani doplácet,“ říká E. Neudertová a dodává: „Reálné měsíční úspory budou v řádu stokorun na jednu domácnost.“ Úspory se projeví na vodném (nižší odběr) i na stočném (nižší odpad).
Motivace je však jinde. Skanska se snaží ve všech svých projektech uplatňovat šetrný přístup k životnímu prostředí a úsporám zdrojů, ať už jde o suroviny, energii, ochranu ovzduší či vod. „Ve všech bytových domech myslíme na to, abychom minimalizovali spotřebu pitné vody a přibližovali se k našemu cíli, tedy aby ji klienti nemuseli používat tam, kde to není nutné. Hledáme různé cesty a způsoby, jak toho dosáhnout, a recyklovaná šedá voda pro splachování toalet je jednou z cest. Koncept šedé vody uplatňujeme tam, kde to má smysl technologicky, v nákladech a užitku. V principu lze šedou vodu instalovat v jakémkoli bytovém domě. Ale například u bytových projektů Skanska v Karlíně, kde se staví blízko řeky, se zvažuje možnost čerpání nepitné vody podzemní,“ konkretizuje Eva Neudertová.
Jasno má Skanska i v názorech svých zákazníků – uživatelů bytů. Z průzkumu veřejnosti, který pro Skansku realizoval Stem/Mark, vyplynulo, že 67 % dotázaných považuje za důvod pro využívání šedé vody ohleduplnost k přírodě, pro 65 % jsou to finanční úspory. Přibližně třetina účastníků průzkumu vnímá toto řešení jako trend do budoucna; podobný podíl z nich v šedé vodě vidí větší soběstačnost budov. Ukázalo se také, že 91 % respondentů považuje splachování WC šedou vodou za dobré řešení, které by se mělo využívat co nejvíce. Většina z nich by ji využívala i k mytí auta (75 %) a zalévání květin (59 %), více než třetina dotazovaných by šedou vodu použila i na úklid domácnosti.
Je tedy používání šedé vody skutečně efektivní? „Čistě ekonomicky je dnes v České republice stále levnější splachovat pitnou vodou. Nicméně proč v době, kdy celá šestina lidstva nemá přístup k pitné vodě a i v naší zemi stále více o tématu sucha a nedostatku vody hovoříme, splachovat pitnou vodou vysoké jakosti toalety?“ uvažuje Eva Neudertová.
Jan Ferenc

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.