Nový studijní program MBA pro realitní odborníky

Hlavní stránka » Aktuality » Nový studijní program MBA pro realitní odborníky

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze získala akreditaci pro nový studijní program MBA se specializací na obor nemovitostí a jejich oceňování. Koncepce vychází z podkladů mezinárodně uznávaných studijních programů celoživotního vzdělávání (zejména Řádu celoživotního vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech VŠE v Praze), dalších vnitřních předpisů VŠE a standardů profesní organizace Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Efektivně fungující trh s nemovitostmi je klíčovým faktorem pro jejich oceňování. Proto je dlouhodobým cílem lokální pobočky RICS kultivace prostředí a přenášení know-how ze zahraničí do českého prostředí. Lokální pobočka RICS tudíž dlouhodobě usilovala o založení kurzu zaměřeného na nemovitosti a jejich oceňování v českých zemích.

Výuka bude vedena v českém jazyce s vloženými přednáškami anglicky hovořících lektorů, aby si studenti osvojili anglické výrazy, které se na trhu s nemovitostmi běžně používají. Program MBA je koncipován jako čtyřsemestrální, s dálkovým studiem a odbornými konzultacemi. Přednášky probíhají ve třídenních soustředěních (pátek odpoledne, sobota celý den, neděle dopoledne) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4 (pátek a sobota) a v Hotelu Jalta v Praze 1, Václavské nám. 45 (neděle). Výuku kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe.

Program MBA je plně v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech VŠE v Praze. Na program MBA se přiměřeně vztahuje Studijní a zkušební řád VŠE v Praze.

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA:

• úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA,

• minimálně jeden rok praxe v oboru nemovitostí,

• prokázání znalosti anglického jazyka,

• zaplacení ceny ve výši 6 000 eur za studium programu MBA (celková částka za celé studium).

Absolventi kurzu se uplatní jako samostatní odborníci v oboru komerční nemovitosti a odborníci v oboru oceňování nemovitostí, v bankách, stavebních a developerských společnostech, investičních fondech, realitních kancelářích, znaleckých ústavech a dalších institucích, kde je vyžadován hlubší pohled na hodnotu nemovitostí a znalost nemovitostního trhu.

Absolvent:

• má znalosti mikroekonomických a makroekonomických souvislostí trhu s nemovitostmi včetně indikátorů trhu s nemovitostmi,
• rozumí ekonomice developerského projektu včetně všech jeho fází,
• má znalosti managementu developerského projektu,
• má znalosti marketingu a marketingových
• strategií používaných na trhu s nemovitostmi,
• ovládá základní poznatky týkající se stavebně-¬‐technické stránky nemovitostí včetně trendů ve vývoji technologií a inovací,
• ovládá základní standardy měření nemovitostí,
• ovládá základní poznatky týkající se urbanismu a územního plánování,
• umí technicky zhodnotit oceňovanou nemovitost,
• zná klíčová právní ustanovení katastrálního zákona, stavebního zákona, jakož i občanského zákoníku, která souvisí s transakcemi na trhu s nemovitostmi a s oceňováním nemovitostí;
• rozumí principům tržního oceňování nemovitostí a zná metodologické přístupy a postupy používané při tržním oceňování nemovitostí včetně přístupů a metodik RICS,
• zná základní ustanovení oceňovacích standardů,
• zná zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a umí pracovat s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu pro potřeby oceňování nemovitostí podle cenových předpisů,
• zná požadavky na obsah a formu znaleckého posudku,
• umí v týmu připravit koncepci developerského projektu,
• umí připravit analýzu nemovitostního trhu,
• umí komunikovat se znalci a odhadci po odborné stránce.

Studijní plán programu MBA má celkem 307 hodin. Závěrečnou týmovou prací bude developerský projekt a jeho prezentace bude závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování bude studentům udělen titul MBA (při splnění ostatních podmínek). Výsledkem developerského projektu bude komplexní návrh řešení konkrétního projektu podle zadání obce nebo developerské skupiny. Vítězný projekt bude odměněn při oficiálním zakončení programu MBA.
První běh tohoto studia začíná právě v listopadu.

Podrobný Studijní plán programu MBA získáte na ttps://kfop.vse­.cz/pro-zajemce-o-studium/studium-mba-nemovitosti-a-jejich-ocenovani-c-mbare/

RED / FOTO: PIXABAY

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.