Energetické úspory metodou EPC

Hlavní stránka » Aktuality » Energetické úspory metodou EPC

V roce 2012 vstoupila v platnost směrnice 2012/27/EU Evropského parlamentu a rady o energetické účinnosti. Členské státy by měly podle ní učinit taková zákonná opatření, která by zajistila splnění závazku dosáhnout meziročně 1,5 % úspor energie prodané koncovým zákazníkům.

Ke způsobům, které směrnice doporučuje využívat k dosažení tohoto cíle, patří energetické služby se smluvně zaručenou úsporou, známé též jako EPC (zkratka z anglického výrazu Energy Performance Contracting). Tato metoda využívá budoucí úspory garantované poskytovatelem energetických služeb ke splácení pořizovacích nákladů na úsporná opatření. Členské státy EU mají podle směrnice podporovat rozvoj segmentu energetických služeb a odstranit všechny bariéry bránící jejímu rozvoji ve státním sektoru. Směrnice se promítla i do nové podoby Operačního programu Životní prostředí 2014–20 (OPŽP) a do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který zavádí nová ustanovení, např. „energetické služby se zaručeným výsledkem“ či „smlouva o energetických službách“. Vznikne i registr poskytovatelů energetických služeb. Náležitosti smlouvy o energetických službách, podle níž se EPC realizuje, jsou v novele popsány velmi podrobně, např. je stanovena povinnost dodavatele vykazovat po dobu smlouvy dosaženou úsporu a hradit zákazníkovi případné ztráty, je-li úspora nižší než garantovaná. Všechny zákonné náležitosti smlouvy jsou v plném souladu s typovou smlouvou o energetických službách, která se v ČR již řadu let standardně používá na realizaci
projektů EPC. Tato vzorová smlouva bývá součástí zadávací dokumentace veřejných soutěží na EPC a je spolu s dalšími informacemi publikovaná na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v ČR (www.mpo.cz/dokument105425. html).

Investici uhradí úspory
Pro poskytovatele energetických služeb (dodavatele EPC) se celosvětově vžilo označení ESCO z anglického Energy Services Company. EPC je tedy moderní model spolupráce mezi zákazníkem a ESCO zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti v budovách a technologických souborech zákazníka. Je založen na dlouhodobém partnerství a shodné motivaci obou smluvních stran na dosažení hlavního cíle, jímž je významná a trvalá úspora provozních nákladů spojených s výrobou, distribucí a užitím energie.
Pokud je pro dosažení trvalé provozní úspory nutné na počátku vynaložit investiční nebo jiné náklady, ESCO zajistí financování této investice a garantuje zákazníkovi její postupné splacení z finančních úspor tak, aby v žádném roce platnosti smlouvy nedošlo z důvodu splácení investice k navýšení celkových výdajů oproti stavu před zahájením projektu. Koncept EPC je tedy vhodný zejména pro rekonstrukce a modernizace již existujících budov a technologií, které mají známou historii využití. Pro dobré nastavení parametrů rekonstrukce a naplánování budoucích ekonomických efektů projektu je nutné znát stav objektu a výchozí úroveň spotřeby energií v závislosti na provozních režimech a venkovních teplotách. Většina budov ze-
jména ve veřejné sféře musí mít ze zákona zpracován energetický audit, který většinou postačí jako první indikátor. Pokud se ESCO má zavázat k poskytnutí garancí za úspory, musí mít možnost zpracovat vlastní nezávislý posudek. A nejen to, je to právě ESCO, které na začátku navrhne zákazníkovi, co a jak má změnit, rekonstruovat či modernizovat a nabídne mu realizaci celé změny „na klíč“. U veřejných zakázek takové posouzení a nabídku dělá každý z uchazečů na své náklady už během výběrového řízení. Veřejný zadavatel tak v nabídkách může vybírat mezi více možnostmi řešení. Výběr pochopitelně probíhá transparentně a všichni uchazeči jsou dopředu seznámeni s hodnoticími kritérii. Nabídková cena nemůže v tomto případě být jediným hodnoticím kritériem, hodnotí se také míra zhodnocení nemovitého majetku a hlavně poměr mezi investicemi a dodavatelem garantovanou úsporou. Podmínky soutěže se obvykle nastavují tak, aby bylo zajištěno, že celá investice bude splacena z dosažených a hlavně garantovaných úspor ne později než v polovině životnosti instalovaných technologií.

Úspory i v Národním divadle
V projektech EPC je kladen důraz na efektivnost navržených opatření, tedy na co nejlepší poměr mezi investicí a dosahovanou úsporou. Smlouvy spojené s ekonomickými garancemi nemohou mít až na výjimky trvání delší než 10 let. Proto je metoda EPC vhodná spíše pro modernizace výrobních technologií a technických zařízení budov než na stavební opatření typu zateplení obálky budovy. Zahrnuje většinou instalaci účinné regulace vytápění, účinných zdrojů a rozvodů tepla nebo chladu, systémů zpětného získávání odpadního tepla, úsporného osvětlení a podobně. Využití obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel, kogenerací a dalších dnes propagovaných technologií je předem podrobeno důkladné ekonomické analýze a jsou nasazovány v kombinaci s dalšími úspornými opatřeními jenom tam, kde je to ekonomicky vhodné.
Např. v Národním divadle, kde projekt EPC realizovala společnost ENESA a.s., je v technologii zpětného získávání tepla využito mj. i tepelných čerpadel. Na střechách Nové scény a provozní budovy je instalována hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely. Tepelné čerpadlo je instalováno i ve
Stavovském divadle a nově jej bude mít i Kongresové centrum v Praze. V nemocnici Jihlava jsou provozovány kogenerační jednotky. A tak bychom mohli pokračovat dále.

V ČR už přes 20 let
V projektech spojených se zateplením budov je kvůli dlouhé době návratnosti nutno hledat jiné finanční a záruční modely. Žadatelé o podporu na zateplení z OPŽP, kteří zároveň modernizují své technologie metodou EPC, budou při schvalování žádosti bodově zvýhodněni, v určitých případech i finančně. EPC lze přizpůsobit jakýmkoliv ekonomicky opodstatněným projektům, konkrétní modifikace je vždy věcí dohody mezi ESCO a zákazníkem.
Ve srovnání s klasickou dodávkou tedy metoda EPC přináší zákazníkům řadu výhod. Kromě „pojištění“ ekonomických rizik dodavatelem je to zejména získání přístupu ke komplexní službě od vstupního hodnocení přes vypracování projektové dokumentace, získání všech povolení až po vlastní realizaci, uvedení do provozu, zaškolení personálu a dlouhodobou metodickou asistenci nutnou pro ekonomické provozování technologií a technologických zařízení budov. Součástí komplexních služeb metodou EPC může být po dohodě i dodavatelské zajištění provozu energetických zařízení. Aby se však zachovaly základní principy EPC, musejí být ve smlouvě definovány garance nejen za stabilitu předávaných cen energií, ale hlavně za snížení provozních nákladů oproti výchozímu stavu.
V ČR má metoda EPC již více než dvacetiletou tradici. První úsporný projekt řešený metodou EPC byl předán do provozu v roce 1993. Od té doby se podařilo realizovat téměř 190 projektů, což představuje 900 objektů, v nichž se pomocí vhodné investice podařilo dosáhnout energetických úspor. Investováno bylo celkem 2,5 mld. Kč, z toho 0,8 mld. Kč jen v posledních třech letech. Tyto investice jen dosud přinesly 2,4 mld. Kč úspor.
Ing. Miroslav Marada, ENESA, a.s.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.