14.ročník Mezinárodní konference Údržba 2017 na zámku AV ČR v Liblicích

Hlavní stránka » Aktuality » 14.ročník Mezinárodní konference Údržba 2017 na zámku AV ČR v Liblicích

Tak, jako každoročně proběhla ve dnech 11. - 12. 10. 2017 Mezinárodní odborná konference údržby.

I přes skutečnost, že ve stejných dnech probíhal Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, sešlo se na zámku Akademie věd ČR v Liblicích na tradiční již 14.Mezinárodní odborné konferenci pořádané Českou společností pro údržbu 117 účastníků a 14 vystavovatelů.

Nosným tématem konference byl Management a inženýrství údržby výrobních zařízení při respektování výzvy „Průmysl 4.0“

Program konference obohatilo vystoupení Ing. Vladimíra Sochora – ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO s přednáškou na téma Snižování nákladů na spotřebu energie v souvislosti s prováděním energetického managementu. V této přednášce účastníky upoutaly hlavně příklady z oblasti úspor energií. S velkým zájmem byla vyslechnuta prezentace Mgr. Zděnka Petzla výkonného ředitele AUTOSAP, který přítomným představil poslání a činnost Sdružení automobilového průmyslu a seznámil s výsledky automobilového průmyslu za rok 2016. Není nezajímavé, že mezi účastníky bylo téměř 30% zástupců automotive. Tato skutečnost potvrzuje významné postavení údržby v managementu výrobních společností. Z přednášek, probíhajících v průběhu obou dnů nejvíce upoutala přednáška prof.Ing.Václava Legáta DrSc z Technické fakulty ČZÚ Praha s tématem Perspektivy managementu a inženýrství údržby. Jako druhá v pořadí byla hodnocena přednáška Inovační potenciál informačních systémů pro řízení údržby od Ing.Slámy PhD. ze společnosti Act-in Maschine services s.r.o. Zajímavá byly i praktická presentace Ing Bubeníčka ze společnosti IVECO Czech Republic a.s, kterou přítomným představil Aplikaci Iniciativy Průmysl 4.0 v praxi následně doplněná Jaroslavem Horákem ze ŠKODA Auto s jeho úvahou na téma Životnost strojů a zařízení ve vazbě na Průmysl 4.0. Některá pokračující témata, jako SKF řešení pro Průmysl 4.0 autora Ing.Klementa a přednáška Ing.Škarky popisující Systém údržby robotického pracoviště jen podtrhly důležitost tohoto fenoménu.

Bouřlivá panelová diskuse na konci prvního dne jednání prezentovala zájem přítomných o problematiku řízení procesu údržby s využitím nástrojů tzv. 4. průmyslové revoluce.

Z ankety uspořádané v závěru konference vyplynulo, že největším přínosem konference byly, kromě získání nových kontaktů a získání nových poznatků a přístupů v řízení údržby z pohledu teoretického i praktického, hlavně ukázky řešení problémů z praxe a následný návod na řešení problematiky hospodaření s ND. Téměř všechny upoutaly příklady vlastního využití IT technologií a digitalizace přímo v údržbě výrobních zařízení.

Panelová diskuse byla pro pořadatele zároveň impulsem pro volbu tematiky následující konference. Ve vazbě na názory, podněty a přání zúčastněných bude zaměřena na témata týkající se:

• diagnostických metod
• na procesy preventivní a prediktivní údržby pro bezporuchový provoz
• na management rizik a bezpečnost v údržbě ve spojení metodami spolehlivosti FMECA a RCM.

Vlastní program konference a dále i informace o kurzech Manažer, Technik a Mistr údržby, stejně jako informace o všech pořádaných seminářích je možno nalézt na webové stránce ČSPÚ. http://www.udrzba-cspu.cz/

Ing.Škarka Jan, tajemník ČSPÚ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.